--- قطعه ---

سالها می گذرد ---

حادثه ها می آید ---

کیست آنکه خبر می دهد از واقعه ای؟ ---

یا چه هنگام فرج نزدیک است؟ ---

انتظارم باقیست ---

عمر بی حاصل ما ---

صرف روز و شب این گردون شد ---

و چه خواهش هائی ---

در دل خاک غریب مدفون شد ---

من و تو در عجبیم ---

کاش می دانستیم ---

بعد ای کاش چه خواهش بکنیم ---

خودمان در هدفی گم شده ایم ---

هدف و حاصل بی حاصل ما ---

بی هدف می گردد ---

روزها می گذرد ---

حادثه ها می آید ---

/ 0 نظر / 39 بازدید