--تگ--

من از نامهربانی ها - نمی گریم به تنهائی ---

دلی نامهربان دارم - شما نامهربانان را --- 

من از مهر تو می گریم - که با من مهربان بودی ---

چو باران ها که می گریند - آواز شبانان را ---

شب مستی هزاران خانه را در کوفتم --- دیدم ---

نمی بینم مگر دیدار سهم پاسبانان را ---

ندانستیم و می گفتند ---

"سر سبزی نمی شاید" ---

زبان بی زبانی باید ---

آری ---

بی زبانان را --- 

جهانی مهربان بودند روز آشنائی ها --- 

مگر نامهربانی بود رسم مهربانان را ---

/ 0 نظر / 36 بازدید